FOTOSTATUS

10-December-2018

29.684

Senest indsat:

10-December-2018

Kustodejulefrokost 2018

10. december 2018 kustodejulefrokost sammen med DRAGONENS bladudvalg. Sergentmessen. 9 foto.

05-December-2018

Oberst J.F. Edelings fotosamling tilført 20 elementer til 1959

Oberst J.F. Edelings fotosamling rummer nu 514 foto fordelt på årene 1945 - 1959. Fortsættes...
Colonel J.F. Edelings photo collection now contains 514 photos distributed in the years 1945 - 1959. To be continued ...

04-December-2018

Artikel om major K.V. Ellegaard

Article about Major K.V. Ellegaard is inserted. An exciting report about the service 1949-1988

24-September-2018

OPHAVSRET - COPYRIGHT

Indskærpelse er indsat nederst på denne forside.
The legal provisions are inserted at the bottom of this cover page.

En gammel tradition, som nu er opdelt i "Bedste værnepligtige dragon", "Bedste Dragon af stampersonelgruppen", "Bedste Dragonbefalingsmand" og "Bedste Dragonofficer". Overkonstabelen på billedet P.V. Christensen fylder i dag (9/12 2018) 62 år.

 • Dragon Albertslunds private foto fra tjenesten i 1987.

  Dragon Albertslund's private photo from the service in 1987

  Henrik Thanning Madsens foto fra 3 PNINFKMP/II/JDR 1987

 • Seniorsergent Arne H. Rindoms foto fra tjenesten fra år 1962 og frem...

  Master Sergeant Arne H. Rindom's photo from the service from 1962 onwards ...

  Arne H. Rindom var i en periode præsident for Danske Dragonforeningers Sammenslutning. I dag varetager han funktionen som daglig leder af Jydske Dragonregiments Historiske Samling - "Dragonmuseet".

  Arne H. Rindom was for a period of time president of the Danish Association of Dragon Unions. Today he performs the function as general manager of Jydske Dragonregiment's Historical Collection - the "Dragon Museum".

 • Oberst J.F. Edelings store samling af foto begynder i 1945...

  Colonel J.F. Edelings large collection of photographs begins in 1945 ...

  Oberstens samling er påbegyndt scannet og indsat foreløbig i 1940-49 og 1950-59.

 • JDR og HOHENASPE gennem årene

  Minder fra den årlige tur til Hohenaspe for at mindes regimentets grundlægger oberst Heinrich Sehested, som døde i 1675. Hvert år i december lægges en krans ved mindepladen i kirken.

  Erinnernd von der jährlichen Reise nach Hohenaspe zum Gedenken an den 1675 verstorbenen Regimentsgründer Heinrich Sehested. Jedes Jahr im Dezember wird ein Kranz auf die Gedenkplatte in der Kirche gesetzt.

 • Enhedsfoto gennem tiden

  Foto of various units over time.

 • JDR ÅRGANGSFOTO 1849 - 2017

  JDR YEAR PHOTO
  1849 - 2017

 • Dragonerne 1848-1899

  Tekst og foto (50) om personer og begivenheder for dragonerne i krigene 1848-50 og 1864 + meget mere i disse år.

  Text and photo (50) about people and events for the dragons in the 1848-50 and 1864 wars + much more in these years.

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

  Events for retired officers and retired NCO´s at JDR and previous regiments: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR and the same category at HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garrisons Officers Association.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

  Photo from gatherings for retired officers as well as NCO´s at HKIC and at JDR - alternating between the two places of employment.

 • Video og diasserier

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

  A large collection of video and diasseries that relate to the regiment through time.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

  3 PNINFKMP / II / JDR was called for military service in the period 2 JAN - 31 DEC 1970. Several photographers have enabled a collection of company events in text and images. 426 photo. 2016-11-09.

 • Bogen om Jyske Division 1952-1992

  The book about The Jutland Division 1952-1992 has been scanned and inserted.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.
  Senest indsat: FELTAVISER - eksempler fra øvelser under "Den kolde krig".

  Books, booklets and anecdotes.
  Most recently posted: FELTAVISER - examples from exercises under "The Cold War".

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR) - Heavy Transport Section

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto.
  Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

  The section has had more names over time. But look here - the contents of 5 great scrapbooks with more than 1,300 photos. - Who were / are they, what are they doing, what material do they have. See this link and become more aware of it.

 • Dragonforeningen for København og Sjælland med Øer - DKSØ - Arkiv

  Dragonforeningen for København og Sjælland med Øer - DKSØ. - Hovedparten af materialet indtil 1986, er samlet af dragon 144951 ERLEV alias Arne Bang og fru Gurli Rugaard. Fra 1987 er stof og foto fra Dragon-Avisen.

  Dragon Association for Copenhagen and Zealand with Islands - DKSØ. - The majority of the material until 1986 is collected by dragon 144951 ERLEV alias Arne Bang and Mrs Gurli Rugaard. From 1987, fabric and photo from the Dragon newspaper.

 • Dragonforeningen for Holstebro og Omegn - Arkiv

  4. maj 2015. March gennem Holstebro 70 år efter befrielsesaftenen, 4. maj 1945.
  Der er mere end 1.500 foto i foreningens arkiv.

  Dragon Association for Holstebro. - Archive

  4 May 2015. March through Holstebro 70 years after the liberation evening, 4 May 1945.
  There are more than 1,500 photos in the association's archive.

 • Aarhus Dragonforening - Arkiv

  Dragon Association for Aarhus. - Archive

  Fanebærer (Flag carrier) Bjarne Andresen, Aarhus DGF.

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

  Battalions history 1992-2000

  Including personnel of the terms of the reserve, employment, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 324 photo text pages.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

  JUTLAND INFANTRY BRIGADE (JIB)
  Not all, but mostly about the Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) from 1983-2004. Both JDR and KJFR units participated in this battle group with several battalions.

 • Jydske Dragonregiments Trompeterkorps

  Historien om JDR Trompeterkorps er påbegyndt...

  The story of JDR Trompeter Corps has begun

Copyright

Det er en stående aftale mellem Dagbladet og Teddy Børgesen, at avisens artikler, som kopieres til hjemmesiden, frit kan indsættes, når de er 10 år gamle. Journalistnavn og fotografnavn (hvis foto) anføres altid.

It is a standing agreement between Dagbladet (Holstebro) and Teddy Børgesen that the newspaper's articles, which are copied to the website, can be freely inserted when they are 10 years old. Journalist name and photographer name (whose photo) is always stated.

 

OPHAVSRET - COPYRIGHT

Udskrift af lov om ophavsret (Copyright):

Billeder fundet via søgning på Google

Selvom et billede ligger frit tilgængeligt på en hjemmeside og eksempelvis kan findes via Googles søgemaskine, gælder loven om ophavsret stadig.

Hvis du googler dig frem til det billede, som du ønsker at bruge, så skal du fortsat sikre dig, at du har lov til at bruge det. Og det har du kun, hvis du som beskrevet ovenfor har fået tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Jydske Dragonregiments Historiske Samling – Dragonmuseet har ophavsret til alle billeder på denne hjemmeside, herunder de billeder, der evt. linkes til i Google Foto.

Ved ønske om tilladelse til at kopiere enkelte foto til eget brug rettes henvendelse til Webmaster, major Teddy Børgesen via borgesen@post11.tele.dk

 

Copyright Printing (Copyright):

Images found by search on Google

Although an image is freely available on a website and may, for example, be found through the Google search engine, the copyright law still applies.

If you go to the image that you want to use, you must continue to make sure that you are allowed to use it. And only if you have been granted permission from the copyright owner as described above.

Jydske Dragonregiment Historical Collection - The Dragon Museum has copyright to all images on this website, including the images there may be linked to Google Photo.

If you wish to copy individual photos for your own use, please contact Webmaster, Major Teddy Børgesen via borgesen@post11.tele.dk.

 

 

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste - 2007 Pensioneret

1963 Zealand Artillery Regiment - 1965 Northern Jutland Artillery Regiment - 1967 King's Jutland Infantry Regiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Air Force - 2005-07 Armed Forces Staff Service - 2007 Retired

email: borgesen@post11.tele.dk