Major-R N.V.V. Madsen deltog som premierløjtnant-R i 3. kampvognseskadrons fest i 1966 (N.O. Kristensen foto)

FOTOSTATUS

14-Februar-2019

30.236

Senest indsat:

14-Februar-2019

Kaptajn N.O. Kristensens album er tilføjet 30 foto.

Captain N.O. Kristensen's album has been added 30 photos. Now 191 photos.

11-Februar-2019

31 foto indsat i Holstebro Dragonforenings arkiv

05-Februar-2019

Foto fra JDRHIS formand og kustoders tur til SLFR og TGR

JDRHIS (Dragonmuseet) formand og kustoder på inspirationstur til museerne ved SLFR i Haderslev og TGR i Fredericia den 4. februar 2019.
JDRHIS (Dragoon Museum) chairman and custodians on inspiration trip to the museums by SLFR in Haderslev and TGR in Fredericia on February 4, 2019.

05-Februar-2019

Oversergent Steen Brodersens samling er tilføjet 7 foto fra 1969

Staff Sergeant Steen Brodersen's collection is added 7 photos from year 1969

29-Januar-2019

7 foto fra besøg i Dragonmuseet den 24. januar 2019

Medlemmmer af fotoklubben "Blænde 96", Holstebro på aftenrundvisning i Dragonmuseet. Kustode: Major K.C. Olsen. Foto: Major P.-W. Dam
Members of the photo club "Blænde 96", Holstebro on evening tour of the Dragoon Museum. Custodian: Major K.C. Olsen. Photo: Major P.-W. Dam

 • JDR og HOHENASPE gennem årene

  Minder fra den årlige tur til Hohenaspe for at mindes regimentets grundlægger oberst Heinrich Sehested, som døde i 1675. Hvert år i december lægges en krans ved mindepladen i kirken.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.
  Senest indsat: FELTAVISER - eksempler fra øvelser under "Den kolde krig".

  Books, booklets and anecdotes.
  Most recently posted: FELTAVISER - examples from exercises during "The Cold War".

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR) - Heavy Transport Section

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto.
  Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

  Events for retired officers and retired NCO´s at JDR and previous regiments: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR and the same category at HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garrisons Officers Association.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

  Photo from gatherings for retired officers as well as NCO´s at HKIC and at JDR - alternating between the two places of employment.

 • Video og diasserier

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

  A large collection of video and diasseries that relate to the regiment through time.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

  3 PNINFKMP / II / JDR was called for military service in the period 2 JAN - 31 DEC 1970. Several photographers have enabled a collection of company events in text and images. 426 photo. 2016-11-09.

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

  Battalions history 1992-2000

  Including personnel of the terms of the reserve, employment, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 324 photo text pages.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

  JUTLAND INFANTRY BRIGADE (JIB)
  Not all, but mostly about the Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) from 1983-2004. Both JDR and KJFR units participated in this battle group with several battalions.

 • Jydske Dragonregiments Trompeterkorps

  Historien om JDR Trompeterkorps er påbegyndt...

  The story of JDR Trompeter Corps has begun

Copyright

DAGBLADET HOLSTEBRO - JDR HISTORIE.DK

Det er en stående aftale, at DAGBLADETS foto og artikler frit må indsættes på jdrhistorie.dk når disse er10 år gamle og med anførelse af navne på såvel journalist som fotograf på det indsatte materiale.

It is a standing agreement that DAGBLADET's photo and articles must be freely inserted on jdrhistorie.dk when they are 10 years old and with names of both journalist and photographer on the material posted.

 

Copyright Printing (Copyright):

Images found by search on Google

Although an image is freely available on a website and may, for example, be found through the Google search engine, the copyright law still applies.

If you go to the image that you want to use, you must continue to make sure that you are allowed to use it. And only if you have been granted permission from the copyright owner as described above.

Jydske Dragonregiment Historical Collection - The Dragoon Museum has copyright to all images on this website, including the images there may be linked to Google Photo.

If you wish to copy individual photos for your own use, please contact Webmaster, Major Teddy Børgesen via borgesen@post11.tele.dk.

 

 

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste - 2007 Pensioneret

1963 Zealand Artillery Regiment - 1965 Northern Jutland Artillery Regiment - 1967 King's Jutland Infantry Regiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Air Force - 2005-07 Armed Forces Staff Service - 2007 Retired

email: borgesen@post11.tele.dk