Foto er fra STESK/I/JDR øvelse "Snesprutte" marts 1988. Se major K.C. Olsens billeder.
Photo is from STESK / I / JDR exercise "Snow Sprite" March 1988. See Major K.C. Olsen's pictures.

FOTOSTATUS

13-December-2019

32.615

Senest indsat:

13-December-2019

Artikel om Æresdragon Erik Hansen er indsat her

September 2014: Han vandt alt, hvad der er værd at vinde i kajaksporten. Med sin helt egen stil satte han et aftryk. Avisen bringer her det sidste interview med Erik Hansen, givet kun få uger før OL-guldvinderens død.
He won everything worth winning in kayaking. With his very own style, he made an impression. The newspaper brings here the last interview with Erik Hansen, given just weeks before the death of the Olympic gold winner.

08-December-2019

1961 - 2002. Major K.C. Olsens foto (86) indsat.

Glimt fra major K.C. Olsens tjeneste gennem årene. Flere foto tilgår senere.
Glimpses from Major K.C. Olsen's service over the years. More photos will be available later.

24-November-2019

OS Bent D. Kristensens foto er suppleret med 5 foto.

Den gamle oversergent Bent Dalsgaard Kristensen er still going strong. Han er nu i firserne, men betjener stadigvæk baren og grillen hver fredag i sergentmessen. I sine yngre år var han march-entusiast og har tilbagelagt langt mere en d de 7000 km, han bl. andet har fået præmie for. Se hans private foto.

The old Staff Sergeant Bent Dalsgaard Kristensen is still going strong. He is now in his eighties, but still serves the bar and grill every Friday at the sergeants mess. In his younger years he was a marching enthusiast and has traveled far more than the 7000 km he has received a prize for. View his private photo collection.

24-November-2019

35 foto fra DHM Udviklingsseminar i Aalborg indsat

20-November-2019

51 foto fra regimentets 340 års fødselsdagsparade indsat.

Forsøgsvis er der linket direkte til regimentets hjemmeside for at vise billederne, som i mogen også er historie.

51 photo from the regiment's 340th birthday parade inserted.
Experimentally, the link is directly to the regiment's website to show the pictures, which tomorrow is also history.

17-November-2019

2019-11-02 Reception og fernisering forud for Gallafest

65 foto i en desværre ikke særlig god kvalitet. Intet er imidlertid så dårligt, at det ikke er godt for noget. Mindet om begivenheden er bevaret.

2019-11-02 Reception and varnishing prior to the regiment's 340th birthday party. 65 photo in a unfortunately not very good quality. However, nothing is so bad that it is not good for anything. The memory of the event is preserved.

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 336 foto-tekst sider.

  Battalions history 1992-2000

  Including personnel of the terms of the reserve, employment, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 336 photo text pages.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

  JUTLAND INFANTRY BRIGADE (JIB)
  Not all, but mostly about the Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) from 1983-2004. Both JDR and KJFR units participated in this battle group with several battalions.

 • Jydske Dragonregiments Trompeterkorps

  Historien om Jydske Dragonregiments Trompeterkorps gennem tiden.

  The story of the Jutland Dragoon Regiments Trumpet Corps through time.

 • JDR og HOHENASPE gennem årene

  Minder fra den årlige tur til Hohenaspe for at mindes regimentets grundlægger oberst Heinrich Sehested, som døde i 1675. Hvert år i december lægges en krans ved mindepladen i kirken.


 • JDR and HOHENASPE over the years

  Reminiscent of the annual trip to Hohenaspe to commemorate the regiment's founder Colonel Heinrich Sehested, who died in 1675. Every year in December, a wreath is laid at the memorial plaque in the church.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.
  Senest indsat: FELTAVISER - eksempler fra øvelser under "Den kolde krig".

  Books, booklets and anecdotes.
  Most recently posted: FELTAVISER - examples from exercises during "The Cold War".

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR) - Heavy Transport Section

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto.
  Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

  The section has had several names over time. But look here - the contents of 5 great scrapbooks with more than 1,300 photos.
  Who were / are they, what are they doing, what material do they have. See this link and become much more aware of it.

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

  Events for retired officers and retired NCO´s at JDR and previous regiments: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR and the same category at HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garrisons Officers Association.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

  Photo from gatherings for retired officers as well as NCO´s at HKIC and at JDR - alternating between the two places of employment.

 • Video og diasserier

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

  A large collection of video and diasseries that relate to the regiment through time.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

  3 PNINFKMP / II / JDR was called for military service in the period 2 JAN - 31 DEC 1970. Several photographers have enabled a collection of company events in text and images. 426 photo. 2016-11-09.

Copyright

Dagbladet Holstebro-Struer - JDRhistorie

Det er en stående aftale, at avisens artikler og billeder frit må indsættes på denne hjemmeside, når disse er 10 år gamle. Artikeldato, forfatter og fotografnavn skal fortsat anføres ved de enkelte "udklip". Dette forhold er senest bekræftet ved samtale med redaktør Peter Kjeldberg - Teddy Børgesen i 2015.

It is a standing agreement that the newspaper's articles and pictures must be freely inserted on this website when these are 10 years old. Article date, author and photographer name must still be indicated by the individual "clippings". This relationship was last confirmed by interview with editor Peter Kjeldberg - Teddy Børgesen in 2015.

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste - 2007 Pensioneret

1963 Zealand Artillery Regiment - 1965 Northern Jutland Artillery Regiment - 1967 King's Jutland Infantry Regiment - 1978 Jutland Dragoons Regiment - 1996 Air Force - 2005-07 Armed Forces Staff Service - 2007 Retired

email: borgesen@post11.tele.dk