OB J.F. Edeling 1952

FOTOSTATUS

20-September-2018

29.165

Senest indsat:

20-September-2018

OB J.F. Edelings foto fra 1952

38 elementer. (Rul langt ned på linket)

10-September-2018

Major Egon Mårups private foto fra tjenesten 1947-1978 +

84 elementer.

07-September-2018

Bogen om Jyske Division 1952-1992

51 elementer.

06-September-2018

DG FEJSØ har bidraget med 44 foto.

44 foto fra værnepligten juli 1999 og 9 måneder frem ved 1 OPKESK.

27-August-2018

FELTAVISER - fra "den kolde krig"

18 elementer.

27-August-2018

Hjemsendelsesmappe for *3 PNINFKMP/II/JDR JAN 1970

* "ØRNEKOMPAGNIET". Kompagniets foto er flyttet til JDR ÅRGANG 1970.

26-August-2018

Hjemsendelsesmappe for 3 PNINFKMP/II/JDR APR 1972

 • Dragoners egne fotoalbum

  Se eksempelvis Dragon FEJSØs foto fra værnepligten ved 1 OPKESK 1999-2000.

  See, for example, Dragon FEJSØ's photo from the conscription at 1 Reconnaissance Squadron 1999-2000.

 • CIVILGALLERIET

  Civilian staff at the regiment through time

 • Dragoners egne fotoalbum

  Se eksempelvis major Egon Mårups private foto fra tjenesten i tiden 1947 - 1978.

  See, for example, Major Egon Mårup's private photo from the service in the period 1947 - 1978.

 • Video og diasserier

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

  A large collection of video and diasseries that relate to the regiment through time.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

  3 PNINFKMP / II / JDR was called for military service in the period 2 JAN - 31 DEC 1970. Several photographers have enabled a collection of company events in text and images. 426 photo. 2016-11-09.

 • Bogen om Jyske Division 1952-1992

  The book about The Jutland Division 1952-1992 has been scanned and inserted.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.
  Senest indsat: FELTAVISER - eksempler fra øvelser under "Den kolde krig".

  Books, booklets and anecdotes.
  Most recently posted: FELTAVISER - examples from exercises under "The Cold War".

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR) - Heavy Transport Section

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto.
  Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

  The section has had more names over time. But look here - the contents of 5 great scrapbooks with more than 1,300 photos. - Who were / are they, what are they doing, what material do they have. See this link and become more aware of it.

 • Dragonforeningen for København og Sjælland med Øer - DKSØ - Arkiv

  Dragonforeningen for København og Sjælland med Øer - DKSØ. - Hovedparten af materialet indtil 1986, er samlet af dragon 144951 ERLEV alias Arne Bang og fru Gurli Rugaard. Fra 1987 er stof og foto fra Dragon-Avisen.

  Dragon Association for Copenhagen and Zealand with Islands - DKSØ. - The majority of the material until 1986 is collected by dragon 144951 ERLEV alias Arne Bang and Mrs Gurli Rugaard. From 1987, fabric and photo from the Dragon newspaper.

 • Dragonforeningen for Holstebro og Omegn - Arkiv

  4. maj 2015. March gennem Holstebro 70 år efter befrielsesaftenen, 4. maj 1945.
  Der er mere end 1.500 foto i foreningens arkiv.

  Dragon Association for Holstebro. - Archive

  4 May 2015. March through Holstebro 70 years after the liberation evening, 4 May 1945.
  There are more than 1,500 photos in the association's archive.

 • Aarhus Dragonforening - Arkiv

  Dragon Association for Aarhus. - Archive

  Fanebærer (Flag carrier) Bjarne Andresen, Aarhus DGF.

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

  Battalions history 1992-2000

  Including personnel of the terms of the reserve, employment, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 324 photo text pages.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

  JUTLAND INFANTRY BRIGADE (JIB)
  Not all, but mostly about the Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) from 1983-2004. Both JDR and KJFR units participated in this battle group with several battalions.

 • Jydske Dragonregiments Trompeterkorps

  Historien om JDR Trompeterkorps er påbegyndt...

  The story of JDR Trompeter Corps has begun

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

  Events for retired officers and retired NCO´s at JDR and previous regiments: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR and the same category at HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garnison's Officers Association.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

  Photo from gatherings for retired officers as well as NCO´s at HKIC and at JDR - alternating between the two places of employment.

 • Enhedsfoto gennem tiden

  Foto of various units over time.

 • JDR ÅRGANGSFOTO 1849 - 2017

  JDR YEAR PHOTO
  1849 - 2017

 • Dragonerne 1848-1899

  Tekst og foto (50) om personer og begivenheder for dragonerne i krigene 1848-50 og 1864 + meget mere i disse år.

  Text and photo (50) about people and events for the dragons in the 1848-50 and 1864 wars + much more in these years.

Copyright

Det er en stående aftale mellem Dagbladet og Teddy Børgesen, at avisens artikler, som kopieres til hjemmesiden, frit kan indsættes, når de er 10 år gamle. Journalistnavn og fotografnavn (hvis foto) anføres altid.

It is a standing agreement between Dagbladet (Holstebro) and Teddy Børgesen that the newspaper's articles, which are copied to the website, can be freely inserted when they are 10 years old. Journalist name and photographer name (whose photo) is always stated.

 

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste - 2007 Pensioneret

1963 Zealand Artillery Regiment - 1965 Northern Jutland Artillery Regiment - 1967 King's Jutland Infantry Regiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Air Force - 2005-07 Armed Forces Staff Service - 2007 Retired

email: borgesen@post11.tele.dk