For 100 år siden - Bemærk dragonerne til hest i baggrunden

FOTOSTATUS

31-Maj-2020

33.649

DRAGONEN som E-avis

JDR parade i Holstebro forud for gudstjenesten i Holstebro Kirke i anledning af "Flagdagen" 5 SEP 2019.

SENESTE NYT

31-Maj-2020

Minder fra "Flagdagen", den 5 SEP 2019 er indsat

41 elementer.

24-Maj-2020

Supplerende foto til årgange

1954 +2, 1957 +1, 1966 +1, 1964 +2 og 1965 +5

07-Maj-2020

22 elementer tilført årgang 1992

 • DRAGONFORENINGERNES BILLEDARKIVER. PICTURES OF THE DRAGOON ASSOCIATIONS

  Foto fra Holstebro Dragonforening. Aarhus Dragonforening og Dragonforeningen for København og Sjælland med Øer - DKSØ.

  Photo from Holstebro Dragoon Association. Aarhus Dragoon Association and Dragoon Association for Copenhagen and Zealand with Islands - DKSØ.

 • WEBMASTERS SAMLINGER OM:


  Dragonmuseets historie.
  Danske Hærhistoriske Museer.
  Andre Museer.

  WEBMASTER'S COLLECTIONS ON:
  The history of the Dragoon Museum.
  Danish Army History Museums.
  Other Museums.

 • SE DE TIDLIGERE FORSIDER

  See the previous cover pages

 • SÆRLIGE HÆNDELSER

  Reception og fernisering forud for JDR gallabal 2 NOV 2019 i Officerscasino. Oberst Anders Poulsen afslørede et nyt maleri til Officersmessen. Kunstneren er tidl. sergent ved JDR (2003-2004) Anders Børgesen (Billedet).

 • CH/A GENNEM TIDEN

  Øverste chefer for alle personaleforhold ved regimentet gennem tiden.
  Foto premierløjtnant H.M. Lunding, CH/A 1932-33.

  Chief of all personnel matters of the regiment through time.

 • ARTIKLER AF- OG OM PERSONER Articles about and by people

  Se oversigten her - er i alfabetisk orden. (Her eksempelvis generalmajor Kurt Mosgaard)

  See the overview here - is in alphabetical order. (Here, for example, Major General Kurt Mosgaard)

 • BATALJONERNES HISTORIE 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 336 foto-tekst sider.

  Battalions history 1992-2000

  Including personnel of the terms of the reserve, employment, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 336 photo text pages.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

  JUTLAND INFANTRY BRIGADE (JIB)
  Not all, but mostly about the Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) from 1983-2004. Both JDR and KJFR units participated in this battle group with several battalions.

 • SÆRLIGE HÆNDELSER 1969

  Seniorsergent Tonny V. Klausens foto fra en berømt march præstation i 1969.

  Senior Sergeant Tonny V. Klausen's photo from a famous march performance in 1969.

 • JDR og HOHENASPE GENNEM ÅRENE

  Minder fra den årlige tur til Hohenaspe for at mindes regimentets grundlægger oberst Heinrich Sehested, som døde i 1675. Hvert år i december lægges en krans ved mindepladen i kirken.

  Reminiscent of the annual trip to Hohenaspe to commemorate the regiment's founder Colonel Heinrich Sehested, who died in 1675. Every year in December, a wreath is laid at the memorial plaque in the church. • HGO - SENIORTRÆF OG VETERANSTÆVNER

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

  Events for retired officers and retired NCO´s at JDR and previous regiments: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR and the same category at HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garrisons Officers Association.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.

  Books, booklets and anecdotes.

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR) - Heavy Transport Section

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto.
  Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

  The section has had several names over time. But look here - the contents of 5 great scrapbooks with more than 1,300 photos.
  Who were / are they, what are they doing, what material do they have. See this link and become much more aware of it.

 • VIDEOFILM OG DIASSERIER

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

  A large collection of video and diasseries that relate to the regiment through time.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  RUL HELT I BUND PÅ LINKET!

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

  Scroll right to the bottom of the link!

  3 PNINFKMP / II / JDR was called for military service in the period 2 JAN - 31 DEC 1970. Several photographers have enabled a collection of company events in text and images. 426 photo. 2016-11-09.

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste - 2007 Pensioneret

1963 Zealand Artillery Regiment - 1965 Northern Jutland Artillery Regiment - 1967 King's Jutland Infantry Regiment - 1978 Jutland Dragoons Regiment - 1996 Royal Danish Air Force - 2005-07 Armed Forces Staff Service - 2007 Retired

email: borgesen@post11.tele.dk