DRAGONER I TYSKLAND 1947 - 1958.

Den danske brigade i Tyskland.

 I juni 1947 indtog fortroppen af den nyoprettede enhed "Den danske Brigade i Tyskland" dens standpladser i Jever- og Varelland samt på Aurichhalvøen i det østlige Frisland, der var blevet tildelt styrken som besættelsesområde i Tyskland. Senere blev en afdeling placeret i Oldenburg. Området lå i den britiske besættelseszone. 

Dermed havde befrielsesregeringen honoreret den "veksel", som danske kredse i London havde udstedt under krigen at Danmark ville påtage sig forpligtelser i forbindelse med besættelsen af Tyskland. Styrkens opgave var en besættelsesstyrke eller som det er blevet udtrykt "at være her". Det betød, at den sammen med de øvrige allierede styrker var den magtfaktor, som sikrede at de civile myndigheder kunne arbejde i efterkrigstidens Tyskland. 

Styrken bestod af værnepligtige mandskab og var i tidsrummet fra juni 1947 til foråret 1949 på omk. 4000 mand. 

Efter forhandlinger med Storbritannien i 1948-49 blev aftalen forlænget til 1951. Styrken blev dog reduceret til 2000 mand fra og med april 49. I efteråret samme år blev den yderligere skåret ned til ca. 1000 mand og desuden forlagt til det vestlige Holstein. Dens navn blev samtidig ændret til "Det danske kommando i Tyskland".

 

Det danske kommando i Tyskland 

Den 7. okt. 1949 overtog oberst Bjerregaard ved en parade i Jever den enhed, han i den kommende tid skulle have kommandoen over. Enheden, "Det danske kommando i Tyskland", afløste "Den danske brigade i Tyskland", og var på ca. 1.000 mand. Den var forsat stationeret i Jever i det tidl. brigadeområde. l nov. 49 afgik et forkommando til den gamle danske garnisonsby, Itzehoe i Holstein, for at overtage kasernen der efter den norske Tysklandsbrigade. De øvrige afdelinger overførtes hertil i løbet af december og januar. Den 24. januar 1950 var kommandoet endeligt etableret i Itzehoe, som blev deres garnisonsby indtil det blev opløst i 1958. I 1951 blev styrken forstærket med et ingeniørkompagni. Senere fulgte et stabs-kompagni. Brigaden og kommandoet var oprindeligt sendt til Tyskland som besættelsesstyrker, men opgaven ændredes med årene, i januar 1951 indgik enheden i den stående Nato-styrke i det nordtyske område, Allied Land Forces Schleswig-Holstein, (ALF S-H), der var underlagt general Eisenhowers kommando. Chefen for den norske Tysklandsbrigade fik kommandoen over ALF S-H. Efter den norske brigades tilbagetrækning i 1953 overgik denne kommandopost til chefen for "Det danske kommando". ALF S-H havde hovedkvarter i Rendsburg, hvor et mindre detachement af kommandoet blev stationeret. I 1952 blev Vesttyskland en suveræn stat og kort tid efter tilsluttet NATO. Dermed var kommandoets besættelsesopgaver definitivt bortfaldet.

Med udgangen af marts 1958 returnerede Det danske Kommando fra Itzehoe til Danmark. En historisk epoke var afsluttet.

Danmark som besættelsesmagt i tiden 1947-1958

 Se dragonernes egne foto fra tiden ved Den Danske Brigade (Oldenburg) og Det Danske Kommando (Itzehoe) her: 

1947-58 TYSKLAND 2  

 

 

Hvor er Kasernen på Langer Peter Strasse i Itzehoe i dag?

Kasernen er svær at finde i dag (2016). Hele den store kaserne er stort set nedrevet og erstattet af beboelsesområder og nogle offentlige institutioner. Bundeswehr har dog fortsat råderet over de sidste oprindelige bygninger, som findes ved område A. I område A er 2 af de nedenstående foto taget i pril 2016.