2 OPKESK i maj 1980 - foto fra SSG P. Yssing

FOTOSTATUS

27-Oktober-2020

34.408

27-Oktober-2020

JUBILARSTÆVNE 1985 er tilført 8 foto.

27-Oktober-2020

18 foto tilført JDR ÅRGANG 1980

Månedsopdeling samt 7 gode foto (MAJ-måned) fra SSG P. Yssing - 2 OPK

27-Oktober-2020

7 foto tilført OL K.J. Funchs album

26-Oktober-2020

Artikel sammensat om generalløjtnant Poul Kiærskou

Artikler om - eller af personer er anført i alfabetisk rækkefølge

23-Oktober-2020

16 foto og månedsopdeling indsat på JDR ÅRGANG 2000

Rul langt ned på linket!

18-Oktober-2020

DDS-JUBILARSTÆVNE 2000

72 foto. Har ikke været vist før, hverken her eller der.

 • JDR og HOHENASPE GENNEM ÅRENE

  Minder fra den årlige tur til Hohenaspe for at mindes regimentets grundlægger oberst Heinrich Sehested, som døde i 1675. Hvert år i december lægges en krans ved mindepladen i kirken.

  Reminiscent of the annual trip to Hohenaspe to commemorate the regiment's founder Colonel Heinrich Sehested, who died in 1675. Every year in December, a wreath is laid at the memorial plaque in the church.

  Erinnerungen an die jährliche Reise nach Hohenaspe zum Gedenken an den 1675 verstorbenen Gründer des Regiments, Oberst Heinrich Sehested. Jedes Jahr im Dezember wird an der Gedenktafel in der Kirche ein Kranz niedergelegt.


 • HGO - SENIORTRÆF OG VETERANSTÆVNER

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

  Events for retired officers and retired NCO´s at JDR and previous regiments: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR and the same category at HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garrisons Officers Association.

 • BATALJONERNES HISTORIE 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 336 foto-tekst sider.

  Battalions history 1992-2000

  Including personnel of the terms of the reserve, employment, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 336 photo text pages.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

  JUTLAND INFANTRY BRIGADE (JIB)
  Not all, but mostly about the Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) from 1983-2004. Both JDR and KJFR units participated in this battle group with several battalions.

 • STKMP I JDR 1958-60

  3 dragoner, SKARTVED, MYGDAL og GLUD, var indkaldt til samme eskadron i samme periode. Alle har bidraget med foto. 158 foto viser deres værnepligtstid.

  3 dragoons, SKARTVED, MYGDAL and GLUD, were summoned to the same squadron during the same period. Everyone has contributed photos. 158 photo shows their military service time.

 • SÆRLIGE HÆNDELSER 1969

  Seniorsergent Tonny V. Klausens foto fra en berømt march præstation i 1969.

  Senior Sergeant Tonny V. Klausen's photo from a famous march performance in 1969.

 • SE DE TIDLIGERE FORSIDER

  See the previous cover pages.
  Siehe die vorherigen Deckblätter.

 • SÆRLIGE HÆNDELSER

  Reception og fernisering forud for JDR gallabal 2 NOV 2019 i Officerscasino. Oberst Anders Poulsen afslørede et nyt maleri til Officersmessen. Kunstneren er tidl. sergent ved JDR (2003-2004) Anders Børgesen (Billedet).

 • DRAGONFORENINGERNES BILLEDARKIVER. PICTURES OF THE DRAGOON ASSOCIATIONS

  Foto fra Holstebro Dragonforening. Aarhus Dragonforening og Dragonforeningen for København og Sjælland med Øer - DKSØ.

  Photo from Holstebro Dragoon Association. Aarhus Dragoon Association and Dragoon Association for Copenhagen and Zealand with Islands - DKSØ.

 • WEBMASTERS SAMLINGER OM:

  Dragonmuseets historie.
  Danske Hærhistoriske Museer.
  Andre Museer.

  WEBMASTER'S COLLECTIONS ON:
  The history of the Dragoon Museum.
  Danish Army History Museums.
  Other Museums.

 • WEBMASTERS SAMLINGER OM:

  Webmasters foto fra
  Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS):
  JUBILARSTÆVNER m.m.

  Webmasters photo from
  Danish Dragoon Association (DDS):
  ANNIVERSARY EVENTS etc.

 • CH/A GENNEM TIDEN

  Øverste chefer for alle personaleforhold ved regimentet gennem tiden.
  Foto premierløjtnant H.M. Lunding, CH/A 1932-33.

  Chief of all personnel matters of the regiment through time.

 • ARTIKLER AF- OG OM PERSONER Articles about and by people

  Se oversigten her - er i alfabetisk orden. (Her eksempelvis generalmajor Kurt Mosgaard)

  See the overview here - is in alphabetical order. (Here, for example, Major General Kurt Mosgaard)

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.

  Books, booklets and anecdotes.

 • SVÆR TRANSPORTDELING - Heavy Transport Platoon

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto.
  Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

  The section has had several names over time. But look here - the contents of 5 great scrapbooks with more than 1,300 photos.
  Who were / are they, what are they doing, what material do they have. See this link and become much more aware of it.

 • VIDEOFILM OG DIASSERIER

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

  A large collection of video and diasseries that relate to the regiment through time.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  RUL HELT I BUND PÅ LINKET!

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

  Scroll right to the bottom of the link!

  3 PNINFKMP / II / JDR was called for military service in the period 2 JAN - 31 DEC 1970. Several photographers have enabled a collection of company events in text and images. 426 photo. 2016-11-09.

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste - 2007 Pensioneret

1963 Zealand Artillery Regiment - 1965 Northern Jutland Artillery Regiment - 1967 King's Jutland Infantry Regiment - 1978 Jutland Dragoons Regiment - 1996 Royal Danish Air Force - 2005-07 Armed Forces Staff Service - 2007 Retired

email: borgesen@post11.tele.dk