FOTOSTATUS

25-Februar-2020

33.091

SENESTE NYT

25-Februar-2020

JDR ÅRGANG 1954 tilført 34 elementer

147 elementer i alt.

23-Februar-2020

Web samling om Dragonmuseet er tilført 13 foto.

"Museumsåret" 2020 er påbegyndt.

 • DRAGONFORENINGERNES BILLEDARKIVER. PICTURES OF THE DRAGOON ASSOCIATIONS

  Foto fra Holstebro Dragonforening. Aarhus Dragonforening og Dragonforeningen for København og Sjælland med Øer - DKSØ.

  Photo from Holstebro Dragoon Association. Aarhus Dragoon Association and Dragoon Association for Copenhagen and Zealand with Islands - DKSØ.

 • WEBMASTERS SAMLINGER OM:


  Dragonmuseets historie.
  Danske Hærhistoriske Museer.
  Andre Museer.

  WEBMASTER'S COLLECTIONS ON:
  The history of the Dragoon Museum.
  Danish Army History Museums.
  Other Museums.

 • JYDSKE DRAGONREGIMENTS TROMPETERKORPS

  Historien om Jydske Dragonregiments Trompeterkorps gennem tiden.

  The story of the Jutland Dragoon Regiments Trumpet Corps through time.

 • SE DE TIDLIGERE FORSIDER

  See the previous cover pages

 • SÆRLIGE HÆNDELSER

  Reception og fernisering forud for JDR gallabal 2 NOV 2019 i Officerscasino. Oberst Anders Poulsen afslørede et nyt maleri til Officersmessen. Kunstneren er tidl. sergent ved JDR (2003-2004) Anders Børgesen (Billedet).

 • CH/A GENNEM TIDEN

  Øverste chefer for alle personaleforhold ved regimentet gennem tiden.
  Foto premierløjtnant H.M. Lunding, CH/A 1932-33.

  Chief of all personnel matters of the regiment through time.

 • ARTIKLER AF- OG OM PERSONER Articles about and by people

  Se oversigten her - er i alfabetisk orden. (Her eksempelvis generalmajor Kurt Mosgaard)

  See the overview here - is in alphabetical order. (Here, for example, Major General Kurt Mosgaard)

 • BATALJONERNES HISTORIE 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 336 foto-tekst sider.

  Battalions history 1992-2000

  Including personnel of the terms of the reserve, employment, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 336 photo text pages.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

  JUTLAND INFANTRY BRIGADE (JIB)
  Not all, but mostly about the Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) from 1983-2004. Both JDR and KJFR units participated in this battle group with several battalions.

 • SÆRLIGE HÆNDELSER 1969

  Seniorsergent Tonny V. Klausens foto fra en berømt march præstation i 1969.

  Senior Sergeant Tonny V. Klausen's photo from a famous march performance in 1969.

 • JDR og HOHENASPE GENNEM ÅRENE

  Minder fra den årlige tur til Hohenaspe for at mindes regimentets grundlægger oberst Heinrich Sehested, som døde i 1675. Hvert år i december lægges en krans ved mindepladen i kirken.

  Reminiscent of the annual trip to Hohenaspe to commemorate the regiment's founder Colonel Heinrich Sehested, who died in 1675. Every year in December, a wreath is laid at the memorial plaque in the church. • HGO - SENIORTRÆF OG VETERANSTÆVNER

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

  Events for retired officers and retired NCO´s at JDR and previous regiments: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR and the same category at HKIC (HKS). HGO = Holstebro Garrisons Officers Association.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.

  Books, booklets and anecdotes.

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR) - Heavy Transport Section

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto.
  Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

  The section has had several names over time. But look here - the contents of 5 great scrapbooks with more than 1,300 photos.
  Who were / are they, what are they doing, what material do they have. See this link and become much more aware of it.

 • VIDEOFILM OG DIASSERIER

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

  A large collection of video and diasseries that relate to the regiment through time.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  RUL HELT I BUND PÅ LINKET!

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

  Scroll right to the bottom of the link!

  3 PNINFKMP / II / JDR was called for military service in the period 2 JAN - 31 DEC 1970. Several photographers have enabled a collection of company events in text and images. 426 photo. 2016-11-09.

Copyright

Dagbladet Holstebro-Struer - JDRhistorie

Det er en stående aftale, at avisens artikler og billeder frit må indsættes på denne hjemmeside, når disse er 10 år gamle. Artikeldato, forfatter og fotografnavn skal fortsat anføres ved de enkelte "udklip". Dette forhold er senest bekræftet ved samtale med redaktør Peter Kjeldberg - Teddy Børgesen i 2015.

It is a standing agreement that the newspaper's articles and pictures must be freely inserted on this website when these are 10 years old. Article date, author and photographer name must still be indicated by the individual "clippings". This relationship was last confirmed by interview with editor Peter Kjeldberg - Teddy Børgesen in 2015.

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste - 2007 Pensioneret

1963 Zealand Artillery Regiment - 1965 Northern Jutland Artillery Regiment - 1967 King's Jutland Infantry Regiment - 1978 Jutland Dragoons Regiment - 1996 Air Force - 2005-07 Armed Forces Staff Service - 2007 Retired

email: borgesen@post11.tele.dk